voetbalveld
“Voor vrouwen blijkt het gemakkelijker zich te outen. Voor mannen die in teamsport spelen, ligt dat blijkbaar gevoeliger. Het is tijd dat er een mannelijk homoseksueel rolmodel opstaat.”
Daniëlla Somers, wereldkampioene thaiboks
speler 5

05. Homofobe uitspraken en homofoob gedrag op en rond het voetbalterrein worden openlijk veroordeeld

De antidiscriminatiewetgeving is uiteraard van toepassing in het voetbalstadion, en ook de voetbalwet bevat bepalingen om homofobe uitspraken en homofoob gedrag tegen te gaan. De FIFA voerde zware sancties in bij discriminatoir of beledigend gedrag op het voetbalveld.  De omzendbrief OOP 40 houdende richtlijnen aangaande kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen en spreekkoren naar aanleiding van voetbalwedstrijden van Binnenlandse Zaken (2006) geeft duidelijk geeft duidelijk aan waar de ‘tolerantiegrenzen’ liggen en wat het voetbal kan ondernemen om racistisch, discriminerend en provocerend gedrag evenals kwetsende spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden te bestrijden. Deze maatregelen werden via de reglementen van inwendige orde geïmplementeerd.  

Daarnaast bestaan er in het voetbal verschillende gedragscodes. Deze bundelen in hoofdzaak praktische afspraken en richtlijnen, maar bevatten ook regels over respect en sportiviteit, gericht naar spelers, trainers, supporters, ouders of bestuursleden.  Een mooi voorbeeld daarvan is de  "Panathlon Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport", waarbij een club het engagement aangaat om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Toch hebben sommige spelers, trainers, managers en supporters in het verleden homofobe uitspraken gedaan. Deze uitspraken brengen met zich mee dat holebi-voetballers hun geaardheid verzwijgen, overstappen naar holebi-sportverenigingen of helemaal ophouden met sporten.

Via zelfregulerende maatregelen geven de voetbalfederaties en -clubs een belangrijk signaal dat ze dergelijk gedrag openlijk afkeuren en dat zulke uitlatingen niet stroken met de geest en de missie van het voetbal. Bovendien ontstaat er een groter sensibiliserend effect als het voetbal daarrond zelf initiatieven neemt.


actie

 1. Reglementen van inwendige orde en andere huishoudelijke reglementen worden aangepast en nemen een specifieke bepaling rond homofobie op.

  Voorbeeld: “Het gebruik van obscene, racistische, seksistische, homofobe en andere beledigende taal is verboden.”

  Naar aanleiding van dit actieplan werd het Reglement van Inwendige Orde bij de Pro League clubs aangepast. Het nieuwe artikel 9 RIO leest als volgt: “In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, homofobie, provocatie en discriminatie verboden.”


 2. Ook via gedragscodes en andere zelfregulerende maatregelen wordt een kader geboden om homofobie te bestrijden.
 • In de Commissie Community zal de Pro League er bij haar clubs op aandringen zelfregulerende maatregelen rond discriminatie en diversiteit op te nemen in beleids- en communicatielijnen.
 • In het beleidsplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Pro League zal onder het diversiteitsluik expliciet aandacht besteed worden aan seksuele diversiteit.
 • De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond heeft een ethisch charter dat iedere club onderschrijft aan het begin van het seizoen. In dit ethisch charter zullen concrete gedragsregels worden opgenomen die homofoob gedrag op en rond de terreinen tegengaan.
 • De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond vraagt aan haar clubs om een intern gedragsreglement neer te leggen waarin verschillende aspecten van diversiteit en de strijd tegen discriminatie worden opgenomen.
 • Ter gelegenheid van de tienjarige afkondiging van de “Panathlon Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport” (Gent, 2004) zal Panathlon Vlaanderen in 2014 een toelichting uitgeven waarin ze aan het tweede punt van de Verklaring over het bannen van “alle vormen van discriminatie” speciale aandacht wil besteden. In het bijzonder engageert Panathlon Vlaanderen zich om de discriminatie op het vlak van seksuele oriëntatie (homofobie) uit de sport te bannen.